TỔNG HỢP CÁC MẠNG XÃ HỘI PHỔ BIẾN Ở VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI ĐẦY ĐỦ NHẤT

Facebook, Youtube, Twitter hay Instagram…. là các trang mạng xã hội phổ biến hiện nay và thu hút đông đảo người dùng. Nếu như bạn đang muốn tìm hiểu về mạng xã hội phổ biến ở Việt Nam hay trên toàn thế giới thì đừng bỏ qua bài viết dưới đây nhé!

CÁC MẠNG XÃ HÔI PHỔ BIẾN Ở VIỆT NAM

FACEBOOK — MẠNG XÃ HỘI NHIỀU NGƯỜI DÙNG NHẤT

FACEBOOK MESSENGER

ZALO — MẠNG XÃ HỘI CỦA NGƯỜI VIỆT

TIKTOK

YOUTUBE

INSTAGRAM

LINE

CÁC MẠNG XÃ HỘI PHỔ BIẾN TRÊN THẾ GIỚI

TWITTER

TUMBLR

WEIBO — MẠNG XÃ HỘI PHỔ BIẾN Ở TRUNG QUỐC

WECHAT

PINTEREST

ASK.FM

CYWORLD — MẠNG XÃ HỘI PHỔ BIẾN Ở HÀN QUỐC

KAKAO TALK

LINKEDIN

SNAPCHAT

--

--

Siêu thị hàng ngoại chính hãng. Cung cấp sản phẩm làm đẹp, mẹ và bé, hỗ trợ sức khỏe…Mua bán thuận tiện, an toàn. Đem lại sự tin yêu cho quý khách. Bietduoc.net

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
BIETDUOC

Siêu thị hàng ngoại chính hãng. Cung cấp sản phẩm làm đẹp, mẹ và bé, hỗ trợ sức khỏe…Mua bán thuận tiện, an toàn. Đem lại sự tin yêu cho quý khách. Bietduoc.net