tượngPablo Picasso thân thế, sự nghiệp và những tác phẩm nổi tiếng

Thiên tài nghệ thuật của Pablo Picasso (1881–1973) đã tác động đến sự phát triển của nghệ thuật hiện đại và đương đại với tầm vóc vô song. Sản lượng dồi dào của ông bao gồm hơn 20.000 bức tranh, bản in, bản vẽ, tác phẩm điêu khắc, gốm sứ, bộ rạp hát và trang phục truyền tải vô số thông điệp về trí tuệ, chính trị, xã hội và tình yêu. Phong cách sáng tạo của ông vượt qua chủ nghĩa hiện thực và trừu tượng, Chủ nghĩa lập thể , Chủ nghĩa tân cổ điển, Chủ nghĩa siêu thực và Chủ nghĩa biểu hiện. Sinh ra ở Málaga, Tây Ban Nha, vào năm 1881, Picasso học nghệ thuật một thời gian ngắn ở Madrid vào năm 1897, sau đó ở Barcelona vào năm 1899, nơi ông trở nên thân thiết với một nhóm các nhà thơ, nhà văn và nghệ sĩ hiện đại tụ tập tại quán cà phê Els Quatre Gats (The Four Cats), bao gồm cả Carlos Casagemas người Catalan (1880–1901).

Sống xen kẽ ở Paris và Tây Ban Nha cho đến năm 1904, công việc của ông trong những năm này gợi lên cảm giác hoang tàn và tăm tối một phần được lấy cảm hứng từ cái chết của người bạn Casagemas. Các bức tranh của Picasso từ cuối năm 1901 đến khoảng giữa năm 1904, được gọi là Thời kỳ Màu xanh của ông, mô tả các chủ đề về nghèo đói, cô đơn và tuyệt vọng. Trong Bữa ăn của người mù ( 50.188 ) từ năm 1903, ông sử dụng một loạt các điệu nhạc blu để thể hiện một cách nhạy cảm một nhân vật cô đơn bị cản trở bởi tình trạng của mình khi một tay cầm vỏ bánh và lúng túng nắm lấy bình đựng bằng tay kia. Cơ thể thon dài, hình xoắn ốc của El Greco (1540 / 41–1614) truyền cảm hứng cho các đặc điểm méo mó của người đàn ông.

Những tác phẩm nổi tiếng

Nguồn: http://www.nghesy.net/

--

--

Siêu thị hàng ngoại chính hãng. Cung cấp sản phẩm làm đẹp, mẹ và bé, hỗ trợ sức khỏe…Mua bán thuận tiện, an toàn. Đem lại sự tin yêu cho quý khách. Bietduoc.net

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
BIETDUOC

BIETDUOC

Siêu thị hàng ngoại chính hãng. Cung cấp sản phẩm làm đẹp, mẹ và bé, hỗ trợ sức khỏe…Mua bán thuận tiện, an toàn. Đem lại sự tin yêu cho quý khách. Bietduoc.net